USHA 15 L Storage Water Geyser (Misty Ivory Cherry Blossom)

USHA 15 L Storage Water Geyser (Misty Ivory Cherry Blossom)